Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2020-05-26T07:11:07Z
Szerző Dobosi László
MTMTID:
10069352
Webcímhttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23581
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénNemzedéki kérdés, politikum, kanonizációs problémák. Csengey Dénes életművének elemzése
Az értekezés címe angolulGenerational issues, politics, canonizational problems. Analysis of Dénes Csengey’s œuvre.
Absztrakt az értekezés nyelvénDisszertációmban Csengey Dénes életművének elemzésére vállalkoztam, elsődlegesen a nemzedéki kérdés, a politikum és a kanonizációs kérdéskör oldaláról közelítve a témát. Csengey egy olyan történelmi korszaknak (t. i. a rendszerváltozás és az azt megelőző évtizedek) volt emblematikus közszereplője, amely nemcsak az irodalmi diskurzusrendben hozott radikális változásokat – mind az irodalmi jelhasználat, mind a tematikai megközelítés szintjén –, hanem az ezeket jellemző módon meghatározó össztársadalmi rendben is. Munkásságának behatóbb vizsgálata ezért egyben a korszak komplexebb megértésének elősegítését is szolgálhatja, s fordítva: a korszakra vonatkozó legfontosabb társadalomtörténeti, mentalitástörténeti, fogalomtörténeti kérdések áttekintése közelebb vihet minket a Csengey-textusok mélyrétegeihez, mozgatórugóihoz. Az életmű kulturális, társadalmi beágyazottsága ugyanis olyan erős, hogy annak alaposabb ismerete nélkül nem is értelmezhető. Választott közelítésmódom alapját elsősorban nem a konkrét szövegek elemzése adta, hanem az azok hátterében megmutatkozó jelenségek és főként az azokra adott válaszok vizsgálata. Kiindulópontként nem az egyes műveket vettem külön-külön alapul – azaz nem vállalkoztam az egyes alkotások részletekig menő értékelésére –, hanem a műveket egységükben igyekeztem megragadni. A dolgozat egyik alapvető célja tehát a művek mondandójában rejlő etikai elem felmutatása volt. A dolgozat beosztása négy nagyobb fejezet és egy részletes függelék mentén szemléli az életművet, s annak helyét a kortárs irodalmi szövegkörnyezetben. Úgy éreztem, hogy az egymásra épülő irodalmi, történelmi, társadalmi és irodalomelméleti (ebben a sorrendben) pozicionálás a több szempontú áttekintés révén sokkal hatékonyabb mélyfúrást jelent(het) a Csengey-korpusz teljességére nézve, mint a klasszikus, vagy inkább monografikus gyakorlatban általános, kötetről-kötetre haladó, lineáris vizsgálódás. Dolgozatomban többek között – a hatáskritikai szempontok szem előtt tartásával – azt is igyekeztem megvizsgálni, hogy az életmű milyen változásokat idézett elő az értelmezői mezőben, milyen visszhangra talált az adott kor társadalmában. Igyekeztem bizonyítani, hogy Csengey írásai a legkevésbé sem nevezhetőek belső magánbeszédeknek, történelembe helyezettségük egyértelmű. A primer szempont minden eszméjében és megnyilatkozásában a közéletiség kifelé tendáló, azaz társadalmi érvényű tapasztalati bölcsességének érvényre juttatása volt. Történeti hatásuk és művészeti értékük ezért elválaszthatatlan egymástól. Próbáltam a vizsgált életművet esztétikai értelemben is értékelni. Ezek alapján megállapítottam, hogy ez a még csak kialakulóban lévő és saját korlátait feszegető textuális univerzum a felívelési korszakának elején tört ketté. Nem jutott el a kiteljesedésig. Alkotásai – legyenek azok regények, novellák, forgatókönyvek, monodrámák vagy éppen dalszövegek – analóg módon tükrözték a szerzői én sajátos etikai orientációját. Mintha az automatizmussá merevedett, klasszikus írói kifejezésmódokat már alkalmatlannak érezte volna a lét igazi értékelésére. Ezért olyan, a műformák, műnemek és művészeti ágak közötti holisztikus integrációval próbálkozott – több kevesebb sikerrel –, amely műveinek általános kvalitásmegmaradása mellett ezt az univerzális művészi lefedettséget tűzte ki célul maga elé. Meggyőződésem szerint, sikerrel.
Kulcsszó (Magyar)irodalompolitika
kánon
kultusz
nemzedék
rendszerváltozás
Kulcsszó (Angol)canon
cult
generation
literature policy
regime change
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaBTK Irodalomtudományi Doktori Iskola
TémavezetőMekis János


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record