Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2018-10-29T09:51:04Z
Szerző Csönge Tamás
MTMTID:
10024826
Webcímhttps://pea.lib.pte.hu/handle/pea/12
Az értekezés nyelveAngol
Az értekezés címe az értekezés nyelvénPerplexive Perspectives, Distorted Discourses: A Rhetorical Approach to Agency, Focalization, and Unreliability in Cinematic Fiction
Az értekezés címe magyarulMeghökkentő perspektívák, torzított diskurzusok: az ágencia, a fokalizáció és a megbízhatatlanság retorikai értelmezése a fikciós filmben
Absztrakt az értekezés nyelvénDisszertációmban a narratív reprezentáció logikájának retorikai értelmezésére teszek kísérletet, középpontba állítva a film technológiai médiumát. Ehhez az elbeszéléselmélet néhány neuralgikus pontjának vizsgálatát állítom fókuszba, főként a perspektiváció és karakternarráció stratégiáinak összemosását, ezen belül is a szubjektív perspektívák, a torzított érzékelés és a megbízhatatlan elbeszélő reprezentációját illető fogalmi zavarokat. Dolgozatom címének jelzői egyszerre utalnak ezen retorikákat problematizáló művekre (torzítva érzékelő karakterek, hazug narrátorok) és az azokat övező elbeszéléselméleti félreértésekre. Feltárom a narratológiai diskurzusban megjelenő ellentétes álláspontok főbb okait, amellett érvelve, hogy egy alapvető megkülönböztetés – a (filmes) narráció technikai és retorikai aspektusainak - helytelen felfogásából fakadnak. A narratív reprezentációt és az alapvető narratológiai fogalmakat illető felfogásomat Richard Walsh és James Phelan munkáinak közvetett hatása és közvetlen gondolatmenetei orientálják. A filmes diskurzus jellemzése során elbeszéléselméleti modellem megalkotásakor e két szerző munkái mellett a klasszikus (strukturalista) narratológia felbecsülhetetlen értékű eredményeire (Gérard Genette, Seymour Chatman), a kognitív/konstruktivista megközelítések szigorú megfigyeléseire (David Herman, Ansgar Nünning, Monika Fludernik, David Bordwell, Edward Branigan) és a nem-természetes narratológia nemzetközi trendjének friss szemléletére (Brian Richardson, Stefan Iversen, Henrik Skov Nielsen, Per Krogh Hansen, Jan Alber) is támaszkodom. A perspektiválás kérdéskörének bemutatásakor legfőbb példatáram Janisch Attila Másnap című alkotása, a megbízhatatlan elbeszélés elméleti újragondolását pedig többek között a filmnarratológia egyik állatorvosi lovának, Hitchcock Rémület a színpadon című filmjének segítségével végzem el.
Kulcsszó (Magyar)filmnarratológia
fokalizáció
karakternarráció
megbízhatatlan elbeszélő
perspektiváció
Kulcsszó (Angol)character narration
filmnarratology
focalization
perspectivation
unreliable narrator
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaBTK Irodalomtudományi Doktori Iskola
TémavezetőOrbán Jolán
Sári László


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record